Beursregels

Beursreglement voor door de stichting Modelautobeurzen georganiseerde beurzen.

Definities.

  1. Organisator – Stichting Modelautobeurzen (i.o) , gevestigd Eperweg 39 8084HC ‘t Harde
  2. Deelnemer – hij/zij die een tafel huurt voor deelname aan de beurs.
  3. Bezoeker – hij/zij die de beurs bezoekt.
  4. Beheerder – de eigenaar/beheerder van de locatie waar de beurs wordt gehouden.

Toepasselijkheid.
Deze voorwaarden zij van toepassing op alle correspondentie, overeenkomsten, aanvragen, prijsopgaven die te maken hebben met de huur van tafelruimte of het bezoek aan de beurs. Afwijking van dit reglement is alleen schriftelijk mogelijk.

Huur.
De huur betreft het huren van tafelruimte per strekkende meter (of afwijkend zoals vermeld in de aanbieding).
Inbegrepen in de huur is één stoel of meer zoals omschreven in de bevestiging.
Inbegrepen is een of meerdere toegangskaarten zoals omschreven bij de bevestiging.

Reservering.
Reserveringen geschieden uitsluitend via https://modelautobeurzen.nl/beurzen en dienen direct online te worden afgerekend.
Reservering geschiedt op volgorde van binnenkomst. U kunt in het veld notities verzoeken een voorkeur aangeven als u naast iemand wil staan. Bij de planning van de tafels wordt hier voor zover mogelijk rekening mee gehouden. Dit is niet gegarandeerd.
Een reservering is pas definitief nà ontvangst van de betaling, de betaaldatum is de boekingsdatum.

Afval.
U dient uw tafel/ruimte schoon op te leveren.
Afval neemt u zelf mee. Vraag bij vertrek uw tafel te beoordelen.
Als de organisator het afval van deelnemer moet opruimen zal de deelnemer per direct een vordering van €24,20 te betalen krijgen.

Open.
De beurs is voor deelnemers geopend vanaf 08:30 met de bedoeling de gehuurde tafelruimte in te richten.
U wordt verzocht het verkopen aan andere deelnemers voor 10:00 te beperken.
Voor bezoekers opent de beurs vanaf 10:00.

Deelname.
U dient uiterlijk 09:50 aanwezig te zijn. 
Na 10:00 uur heeft de organisator het recht de door u gehuurde tafels aan een ander toe te wijzen zonder dat u recht heeft op restitutie van de betaalde huur of zonder dat u aanspraak kunt maken op tafelruimte .

Tafel.
U kunt gebruik maken van de door u gehuurde tafel.
Het is niet toegestaan buiten uw tafel stellages, meegebrachte tafels, dozen of andere bouwwerken te plaatsten.
Op uw tafel geplaatste displays of anderszins rekken mogen overige deelnemers of bezoekers niet hinderen.
In de gangpaden is het niet toegestaan dozen of andere objecten te plaatsen op last van de brandweer.
Gebruikt u kratten voor transport neem dan een paar stukjes karton mee om deze op de grond onder de kratten te plaatsen om te voorkomen dat de vloer van de sporthal beschadigd.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Het is niet toegestaan uw tafel voor 15:00 te ontruimen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Niet gebruikte tafels kunt u alleen in gebruik nemen na akkoord van de organisator.

Aanbod.
Het is niet toegestaan andere producten aan te bieden dan modelauto’s of aan modelauto’s verwante producten zoals bijvoorbeeld garages of racebanen.

Annulering.
U kunt uw tafel tot uiterlijk 14 dagen voor de beursdatum schriftelijk annuleren. U krijgt dan uw betaalde tafelhuur terugbetaald.
Bij annulering korter dan deze periode of geen berichtgeving bent u de tafelhuur verschuldigd.
Van de annulering ontvangt u direct of uiterlijk binnen 2 werkdagen een bevestiging.
Een wijziging van deze voorwaarden, later dan dan de deelnemer een boeking heeft gedaan, geeft de deelnemer het recht tot annulering met terugbetaling van de betaalde tafelhuur.

Aansprakelijkheid.
De organisator is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schade door deelname aan de beurs. De deelnemer neemt deel op- en voor eigen risico.

Parkeren.
Voor het parkeren van auto’s of andere voertuigen volgt u de aanwijzingen van de organisatie of beheerder Daniel de handhaving op.

Algemeen.
De organisator en beheerder hebben te allen tijde het recht de ruimte te controleren. Ingeval van een geschil is de
mening van de organisator en/of samen met beheerder doorslaggevend. Deelname aan of bezoek van de beurs impliceert aanvaarding van dit reglement, en de verplichting om aanwijzingen van de organisator, alsmede van de beheerder op te volgen.

Overmacht.
De organisator en deelnemer zijn niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de organisator of deelnemer die zich daarop beroept en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of
in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan in deze voorwaarden hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de organisator en/of deelnemer die zich erop beroept geen
invloed kan uitoefenen, doch waardoor de organisator en/of deelnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

De organisator heeft tevens het recht zich op overmacht te beroepen indien het gebouw of het terrein waarbinnen het evenement zich bevindt om welke oorzaak dan ook dusdanig is beschadigd dat de uitvoering van de overeenkomst in alle redelijkheid niet plaats kan vinden, alsmede indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat organisator zijn verbintenis had moeten nakomen.

De organisator zal de reeds betaalde tafelhuur binnen 14 werkdagen terugbetalen. Indien de overmacht plaats vindt 48 uur voor de aanvang van de beurs of terwijl de organisator reeds aan een deel van de verplichtingen heeft voldaan, bijvoorbeeld tijdens de aanvang de beurs sluiting op last van de overheid, is de organisator niet verplicht de reeds voldane tafelhuur of entreeprijs te vergoeden.

Diefstal.
In geval van diefstal zal de dief deelname aan en toegang tot de beurs worden ontzegd, terwijl de benadeelde vrij is aangifte te doen bij de autoriteiten.
De organisator hanteert hierbij de regels conform de directe aansprakelijkheidsstelling met een directe opeisbare vordering van €181,00.

Recht.
Op deze voorwaarden en op de overeenkomst en daaruit voortvloeiende overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Opgemaakt 1 december 2023.
Wijziging voorbehouden.

%d bloggers liken dit: